พายสับปะรด

26.-

พายข้าวโพด

26.-

ช็อกโกแลต ซันเด

30.-

สตรอเบอร์รี ซันเด

30.-

แมคเฟลอร์รี โอรีโอ

32.-

กาแฟเย็น / โอวัลติน สวิส เย็น /
ชาลิ้นจี่ / ชานมเย็น

M 50.-/L 60.-/XL 70.-

แมคเฟลอร์รี ช็อกโก เลิฟ

32.-

โฟลต
กาแฟ, โอวัลติน สวิส / ชานม

S 29.- L 60.-/S 29.- L 60.-

แมคพาร์เฟ่ต์

30.-

โฟรเซ่น

S 39.-/M 49.-

โคน

10.-

โฟรเซ่น โฟลต

S 42.-/M 52.-

โคนดิพ

15.-

น้ำดื่ม

15.-